HR EN
Industrijska 5, 10 434 Sveta Nedelja
info@geniusconsulting.hr
+385 99 541 6985
HR EN

NPOO - Ulaganja u privatnu turističku infrastrukturu

Predstavljanje općih uvjeta natječaja

Poziv je podijeljen u tri (3) grupe:

Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju,

Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu,

Grupa 3: Poticanje aktivnosti umrežavanja u inovacijske klastere i aktivnosti uvođenja inovacija proizvoda i usluga, inovacija procesa i inovacija organizacije poslovanja u poduzećima u djelatnosti turizma i u povezanim djelatnostima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma.

Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga 90 dana od dana objave Poziva

GRUPA 1 - Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju – 1.020.000.000 HRK

Aktivnosti:

1. Potpora razvoju turističke ponude i sadržaja te procesima u turističkom poslovanju prihvatljivima za okoliš i učinkovitost resursa kod malih, srednjih i velikih poduzeća, uključujući ulaganja:

-u objekte,

-okoliš i opremu,

-razvoj inovativnih turističkih proizvoda,

-uvođenje kružnog gospodarstva, te plan i način upravljane otpadom

-ulaganja u opremu za postizanje i povećanje higijenskih-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata (npr. EU ecolabel),

-povećanje energetske učinkovitosti i

-korištenje obnovljivih izvora energije,

2. Nabava opreme za digitalizaciju turističkog poslovanja kod malih, srednjih i velikih poduzeća. Vezano na projekte digitalizacije najmanje 50% tih ulaganja bit će usmjereno na digitalizaciju poduzetnika u lancu vrijednosti turizma u skladu s kriterijima smanjenja emisije stakleničkih plinova ili energetske učinkovitosti

Predmet poziva:

Ulaganja u:

•ugostiteljsko-turističke objekte za smještaj visoke kvalitete,

•prateći sadržaj ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj iz kategorija zdravstveni, kongresni, kulturni, sportsko-rekreacijski, zabavno-tematski i turističko-ekološki turizam i drugih inovativnih sadržaja koji su veći od standarda propisanog važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma te

•zabavne i tematske parkove i druge inovativne sadržaje, koji mogu uključivati i ugostiteljske sadržaje

•koji uvode procese prihvatljive za okoliš, digitalne tehnologije i kružno gospodarstvo te unaprjeđuju higijensko-zdravstvene i sigurnosne uvjete.

Napomena:

Ugostiteljsko-turistički objekt za smještaj odnosi se na sljedeće kategorije: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština, difuzni hotel te kamp sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva.

Gradnja novih objekata za smještaj, poticat će se u okviru kategorija ITR 0, 2, 3, 4 i to s ciljem povećanja kategorije na minimalno 3*, dok za ITR-a 1 potiču ulaganja u rekonstrukciju i obnovu postojećih ugostiteljsko-turističkih objekata za smještaj i to s ciljem povećanja kategorije na minimalno 4*

Svrha poziva:

•zelena tranzicija i razvoj održivog i cjelogodišnjeg poslovanja poduzetnika u turizmu, ublažavanje i prilagodba klimatskim promjenama i razvoj raznovrsne ponude i sadržaja visoke dodane vrijednosti kroz poticanje ulaganja u procese prihvatljive za okoliš i učinkovitost resursa, ulaganja u prijelaz na kružno gospodarstvo, u sprječavanje i suzbijanje onečišćenja okoliša te zaštitu i obnovu biološke raznolikosti i ekosustava;

•digitalna tranzicija poduzeća u turizmu kroz aktivnosti koje će doprinijeti zelenim politikama i održivom poslovanju, povećanju produktivnosti poduzeća te boljem pozicioniranju poduzeća na turističkom tržištu;

•jačanje otpornosti poduzeća u turizmu kroz aktivnosti podizanja i unaprjeđenja higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta;

•razvoj održivog turizma u slabije razvijenim turističkim područjima, a posebno na kontinentu, kroz poticanje nove inovativne ponude i sadržaja visoke dodane vrijednosti, kao i povećanje kvalitete postojeće turističke ponude što će doprinijeti i teritorijalnoj koheziji;

•jačanje socijalne održivosti kroz povećanje zaposlenosti u lokalnim zajednicama.

Prijavitelji i partneri

Prijavitelji:

Mala, srednja i velika poduzeća registrirani u NKD 55 (turizam i smještaj) i i 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova

Subjekt u poduzetništvu koji sukladno Zakonu o trgovačkim društvima ili obrtu do trenutka prijave projekta i za vrijeme trajanja provedbe projekta mora biti registriran u sektoru u kojem se trebaju odvijati aktivnosti projekta (NKD 55 ili NKD 93.21)

Biti u mogućnosti dostaviti obvezujuće pismo banke u trenutku prijave projektnog prijedloga i/ili izjavu o postojanju vlastitih sredstava za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta te iznosa bespovratnih sredstava te ukupnih neprihvatljivih troškova projektnog prijedloga

Bespovratna sredstva:

Alokacija:

•mikro, mala i srednja poduzeća – 500.000.000,00 HRK,

•velika poduzeća – 520.000.000,00 HRK.

Potpora:

2.000.000 – 50.000.000 HRK

Ostalo:

Prijavitelj mora biti vlasnik turističke infrastrukture koja je predmet prijave ili imati drugi pravni interes (dužan je predočiti dokaz da ostvaruje pravo na raspolaganje nekretninom tijekom razdoblja od minimalno tri godine od završetka projekta za MSP-ove, odnosno pet godina od završetka projekta za velika poduzeća)

Trajanje razdoblja provedbe projekta nije dulje od 30. lipnja 2025. godine

Prijavitelj mora dostaviti odgovarajući akt (pravomoćnu građevinsku dozvolu s otisnutom klauzulom pravomoćnosti ili s Potvrdom o pravomoćnosti rješenja, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem/rekonstrukcijom građevine),

Projekt mora doprinjeto min.na jedan od ciljeva Uredbe (EU) 2020/852 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2020. o uspostavi okvira za olakšavanje održivih ulaganja i izmjeni Uredbe (EU) 2019/2088, te biti u skladu s DNSH kriterijmima

1. blažavanje klimatskih promjena;

2.Prilagodbe klimatskim promjenama;

3.Održiva uporaba i zaštita voda i morskih resursa;

4.Kružno gospodarstvo, uključujući prevenciju i recikliranje otpada;

5.Prevencija i kontrola onečišćenja zraka, vode ili tla;

6.Zaštita i obnova biološke raznolikosti i ekosustava;

GRUPA 2. Zelena tranzicija za malih iznajmljivača u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu – 50.000.000 HRK

Cilj poziva i prihvatljive aktivnosti:

•Podizanja kvalitete i modernizacija smještajnih kapaciteta

•Transformacija u obiteljske i specijalizirane vrste malih hotela

Poticat će se ulaganja:

•u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, povećanje standarda i kvalitete proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva kao i u opremu za postizanje i povećanje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata (npr. EU ecolabel), za energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije i potpora procesima digitalizacije turističkog poslovanja kod mikro poduzeća

Ulaganja trebaju biti primjer izvrsnosti održivog dizajna, kao i održivih tehnoloških rješenja (permakultura, zelena gradnja i arhitektura, energetska učinkovitost, OIE, eko sanitarije i sl.) kako bi se ostvario dvostruki cilj: prevencija onečišćenja okoliša i promocija održivih praksi u graditeljstvu.

Prijavitelji

Postojeći iznajmljivači koji će se preregistrirati u obrtnike ili trgovačka društva u turizmu i ugostiteljstvu

Bespovratna sredstva

100.000 – 1.400.000 HRK

GRUPA 3. Umrežavanja u klastere te istraživanja i razvoja u poduzećima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma i ugostiteljstva– 180.000.000 HRK

Cilj poziva i prihvatljive aktivnosti:

Očekivana potpora za :

·ulaganja u aktivnosti istraživanja i inovacija kod malih, srednjih i velikih poduzeća u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma, uključujući i njihovo umrežavanje, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, ulaganja u prijenos tehnologije i suradnju među poduzećima, istraživačkim centrima i sektorom visokog obrazovanja

Kriterij za odabir projekata bit će i doprinos zelenoj tranziciji, u skladu s NRS, Zelenim planom za Europu, indikatorima održivosti definiranim u studiji izvedivosti za izradu Zelenog satelitskog računa i smjernicama za izradu Strategije razvoja održivog turizma do 2030.

Kriterij će biti i doprinos ciljevima digitalne tranzicije gospodarstva u skladu s NRS, programa Digitalna Europa Europske komisije i smjernicama za izradu Strategije razvoja održivog turizma do 2030.

Ne nužno moraju imati klaster, dovoljan je i konzorcijski ugovor.

Prijavitelj i partneri (Min 3 partnera):

Prijavitelj:

Mikro, mala, srednja i velika poduzeća u djelatnosti turizma i ugostiteljstva, uključujući putničke agencije, turoperatore i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava i djelatnosti zabavnih i tematskih parkova.

Registriran prijavitelj za 55 Smještaj, 56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića 79 putničke agencije

Partneri:

MINTS, mala, srednja i velika poduzeća u vezanim proizvodnim i uslužnim djelatnostima u lancu vrijednosti turizma, znanstveno-istraživačke institucije, udruge i klasteri u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma

Bespovratna sredstva:

Max. 21.000.000 kn

*Informacije navedene iznad dane su temeljem esavjetovanja te je moguće da dođe do određenih promjena prilikom objave samog natječaja. Za sva pitanja kao i podršku u pripremi i provedbi projekata možete nas kontaktirati na mail: info@geniusconsulting.hr

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!