HR EN
Industrijska 5, 10434 Sveta Nedelja - Croatia
info@geniusconsulting.hr
+385 98 817 475
HR EN

EU natječaj u najavi - „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“

Integrirani teritorijalni program za razdoblje 2021. – 2027., Prioriteta I. - Industrijska tranzicija hrvatskih regija - „Jačanje strateških partnerstva za inovacije u procesu industrijske tranzicije“

Pozivom će se sufinancirati projekti SPIN koji se provode u prioritetnim nišama i RLV-ovima i koji će rezultirati konačnim, odnosno cjelovitim (integriranim) proizvodom i/ili uslugom. Takav konačni proizvod, odnosno usluga, po završetku projekta moraju biti spremni za komercijalizaciju i predstavljati inovaciju na razini partnerstva.

SPIN mora uključivati minimalno tri poduzetnika, od čega minimalno dva poduzetnika moraju biti mali i/ili srednji poduzetnici. SPIN može uključivati i organizacije za istraživanje i širenje znanja (u daljnjem tekstu: OIŠZ) koje svojim istraživačkim kapacitetima mogu pridonijeti razvoju integriranog proizvoda i usluga veće dodane vrijednosti.

Za potrebe ovog Poziva članovi SPIN-a moraju uspostaviti SPIN konzorcij putem Ugovora o konzorciju, a njime će upravljati nositelj SPIN konzorcija te koordinirati sve aktivnosti SPIN konzorcija.

Predmet Poziva:

Poticanje strukturnih promjena u regionalnim gospodarstvima kroz razvoj novih proizvoda i usluga u nišama više dodane vrijednosti, odnosno poduzetnicima omogućiti diversifikaciju poslovanja i razvoj novih proizvoda u okviru prioritetnih niša RLV-ova Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske te poticanje rješavanja ključnih društvenih izazova tih regija.

Iznos potpore:

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:

 • najniži iznos 1.000.000 EUR
 • najviši iznos 3.000.000 EUR

Prijavitelj se obvezuje osigurati sredstva (svime što ne predstavlja sredstva iz bilo kojeg javnog izvora uključujući iz EU) za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta te iznosa bespovratnih sredstava i sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova projekta.

Potpore za projekte istraživanja i razvoja u okviru ovog Poziva bit će dodijeljene poduzetnicima za aktivnosti istraživanja i razvoja u okviru S3 tematskih područja koje moraju rezultirati razvojem integriranog finalnog proizvoda i/ili usluge u najmanje jednoj od prioritetnih niša identificiranih u okviru Planova za industrijsku tranziciju.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Prijavitelj koji je Ugovorom o konzorciju imenovan nositeljem SPIN konzorcija, a koji je mikro, malo, srednje ili veliko poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća
 • Prihvatljiv prijavitelj mora djelovati u području jednog ili više RLV predmetnih NUTS 2 regija (Panonska, Jadranska ili Sjeverna Hrvatska).

Dozvoljenost partnerstva:

 • SPIN konzorcij mora uključivati minimalno tri poduzetnika, od čega minimalno dva poduzetnika moraju biti MSP, koji imaju poslovnu jedinicu (ili podružnicu) na području Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske. Svi poduzetnici, članovi SPIN konzorcija moraju biti iz iste regije. U okviru Poziva poduzetnici, članovi SPIN konzorcija smatrat će se partnerima. Ukoliko partnerstvo čine i povezana poduzeća broje se kao jedan (1) dionik SPIN konzorcija.
 • SPIN konzorcij može uključivati jednu ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja (OIŠZ) registrirane u RH koje svojim aktivnostima istraživanja i razvoja ili istraživačkim kapacitetima mogu pridonijeti razvoju finalnog integriranog proizvoda i/ili usluge veće dodane vrijednosti. U okviru Poziva OIŠZ, članovi SPIN konzorcija smatrat će se partnerima.
 • Pozivom se daje prednost uključivanja OIŠZ-a koji djeluju u istoj regiji u kojoj je osnovan dotični SPIN konzorcij. Ukoliko postoji potreba za uključivanjem OIŠZ-a koji djeluju izvan regije osnutka SPIN konzorcija, navedeno je obavezno dodatno obrazložiti u okviru projektnog prijedloga.
 • Prijavitelj i partneri koji su poduzetnici moraju u trenutku podnošenja projektnog prijedloga biti mapirani kao dionici jednog ili više RLV-ova i prioritetnih niša temeljem javn ih poziv a MRRFEU za iskaz interesa za sudjelovanjem u RLV-ovima Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske .

Prihvatljivost projekta:

 • Projekt je u skladu s Programom i predstavlja djelotvoran doprinos ostvarenju ciljeva Prioriteta 1., Industrijska tranzicija hrvatskih regija, Specifičnog cilja RSO 1.1. Razvoj i jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta te prihvaćanje naprednih tehnologija, ostvarenju obveznih pokazatelja i područjima intervencije, uključujući usklađenost s relevantnim strategijama na kojima se Program temelji – Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. i Planovi za industrijsku tranziciju Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske
 • Projekt je usklađen s S3, odnosno planirane projektne aktivnosti istraživanja i razvoja doprinose ostvarenju minimalno jednog ili više transformacijskih ciljeva i tematskih prioritetnih područja
 • Projekt ima potrebnu razinu spremnosti za provedbu, odnosno projekt je spreman za početak provedbe aktivnosti projekta i njihov završetak u skladu s planom aktivnosti navedenim u Prijavnom obrascu
 • Projekt je u skladu s definiranim prioritetnim nišama RLV-a Jadranske, Panonske ili Sjeverne Hrvatske sukladno relevantnim RLV Akcijskim planovima za pojedinu regiju
 • Sve projektne aktivnosti i pripadajući troškovi moraju se odvijati, odnosno nastati u prihvatljivoj regiji, uz izuzetak, ako je primjenjivo, projektnih aktivnosti i pripadajućih troškova koje provodi OIŠZ sa sjedištem izvan regije SPIN-a, pod uvjetom da rezultat projekta ima ekonomski i društveni učinak u NUTS 2 regiji osnutka SPIN konzorcija
 • Aktivnosti projekta rezultirat će razvijenim finalnim, odnosno cjelovitim (integriranim) proizvodom i/ili uslugom spremnim za komercijalizaciju, što se ne odnosi se na neku od komponenta u finalnom proizvodu, koji kao takvi predstavljaju inovaciju na razini partnerstva u jednoj od prioritetnih niša RLV-a
 • Predviđeno trajanje provedbe Projekta nije duže od 36 mjeseci od dana početka provedbe projekta
  Projekt je u skladu s načelom „ne nanosi bitnu štetu“ (DNSH) što znači da projekt ne uključuje aktivnosti kojima se nanosi bitna šteta bilo kojem od okolišnih ciljeva,

Prihvatljive aktivnosti i ulaganja:

1.Aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) obavezno trebaju uključivati industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i studiju izvedivosti (biti u skladu sa skupom zahtjeva za razine tehnološke spremnosti (u daljnjem tekstu: TRL).

 • Projekt mora uključivati:
 • industrijsko istraživanje (TRL od 2 - 4)
 • aktivnosti eksperimentalnog razvoja.
 • eksperimentalnog razvoja koje završavaju s TRL 8
 • studiju izvedivosti iz koje mora biti vidljivo da će komercijalizacija inovacija (TRL 9) biti vođena potrebama industrije tj. da će rezultirati širenjem proizvodnog asortimana i po potrebi proizvodnim ulaganjima tvrtki uključenih u SPIN na području predmetne NUTS 2 regije
 • ukoliko se projektom rješava društveni izazov može uključivati i TRL 9 u smislu demonstracije inovativnog rješenja nastalog kao rezultat aktivnosti istraživanja i razvoja u stvarnom okruženju (primjerice: urbanom području, otocima), međutim isto nije prihvatljivo za financiranje u okviru ovog Poziva.

2.Upravljanje projektom (izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta kao što su: izvještavanje, vođenje projektne dokumentacije, financijsko upravljanje, provođenje postupaka nabave, upravljanje rizicima i sl.)

3.Aktivnosti vidljivosti projekta, odnosno provedba mjera vezanih za vidljivost projekta i ulaganja

4.Aktivnosti vezane uz promicanje horizontalnih načela odnosno provedba mjera koje doprinose rodnoj ravnopravnosti, nediskriminaciji, integraciji osoba s invaliditetom i promicanju temeljnih prava, uključujući mjere definirane procjenom učinka na načelo ravnopravnosti spolova i procjenom učinka na načelo nediskriminacije.

5.Aktivnosti ulaganja u infrastrukturu za testiranje i eksperimentiranje (tehnološku infrastrukturu) vezana uz provedbu projektnih aktivnosti istraživanja i razvoja u okviru SPIN konzorcija te mogu uključivati ulaganja u opremu, kapacitete i resurse, kao što su testne platforme, pokusne linije, demonstratori, objekti za testiranje ili živi laboratoriji i povezane usluge podrške čiji su korisnici uglavnom poduzetnici, posebno MSP-ovi, koji traže potporu za testiranje i eksperimentiranje za razvoj novih ili poboljšanih proizvoda, procesa i usluga te za testiranje i unapređenje tehnologije za napredak s pomoću industrijskog istraživanja i eksperimentalnog razvoja.


Ukoliko Vam je potrebna stručna pomoć u izradi i provedbi projektne prijave, pošaljite nam upit na info@geniusconsulting.hr ili nas nazovite na +385 98 817 475.

Izvor: https://esavjetovanja.gov.hr/E...