HR EN
Industrijska 5, 10434 Sveta Nedelja - Croatia
info@geniusconsulting.hr
+385 1 484 4539
HR EN

Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije

Objavljen poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“ u okviru Nacionalnog plana opravka i otpornosti 2021. – 2026.

Predmet i svrha (cilj) poziva: je pripremiti zalihu zrelih projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije. Svrha natječaja je pružiti podršku nositeljima projekata za pripremu projektno-tehničke dokumentacije kako bi se stvorili preduvjeti za brzi početak implementacije i realizacije tih projekata u okviru Nacionalnog plana opravka i otpornosti 2021. – 2026.

Napomena: Projekti pripremljeni bespovratnim sredstvima u okviru ovog Poziva ne ostvaruju automatizmom pravo i na dodatna bespovratna sredstva za implementaciju i/ili fizičku realizaciju tih projekata, već je to predmet zasebnih postupaka dodjele i uvjeta koji se primjenjuju na bespovratna sredstva iz različitih izvora.

Raspoloživa sredstva:

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u okviru ovog Poziva iznose 160.000.000,00 kuna. Od navedenog ukupnog iznosa bespovratnih sredstava:

 • 40.000.000,00 kuna rezervirano je za projektne prijedloge s područja Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Krapinskozagorske, Varaždinske te Međimurske županije, a u cilju podrške provedbi razvojnog sporazuma za sjever Hrvatske;
 • 20.000.000,00 kuna rezervirano je za projektne prijedloge s područja Sisačko-moslavačke županije, a u cilju podrške provedbi Programa društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom;
 • 100.000.000,00 kuna odnosi se na sva ostala područja Republike Hrvatske.

Iznos potpore:

Bespovratnim sredstvima u okviru ovoga Poziva sufinancira se do 90% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova za pripremu prihvatljive projektno-tehničke dokumentacije. Iznos bespovratnih sredstava za pojedini projektni prijedlog za pripremu projektno-tehničke dokumentacije:

 • ne može biti viši od 2.500.000,00 kuna.
 • ne može biti niži od 400.000,00 kuna.

Prihvatljivi korisnici:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • javne ustanove čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • pravne osobe s javnim ovlastima čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljiva područja intervencija:

Projekti za koje se priprema projektno-tehnička dokumentacija moraju se odnositi na područje politike digitalne transformacije ili zelene tranzicije.

Digitalna transformacija

 • IKT rješenja, digitalizacija, e-usluge, aplikacije za javne usluge i/ili poslovanje javnopravnih tijela;
 • IKT infrastruktura za javne usluge: opsežni računalni resursi/oprema, podatkovni centri, senzori i ostala bežična oprema;
 • digitalizacija u području zdravstvene skrbi;
 • usluge i aplikacije e-zdravlja (uključujući e-skrb, internet stvari za tjelesnu aktivnost i život potpomognut okolinom);
 • digitalizacija ustanova za obrazovanje i osposobljavanje i/ili razvoj digitalnih vještina i sadržaja u tim ustanovama;
 • digitalizacija gradskog prometa;
 • pametni gradovi – korištenje digitalnih i komunikacijskih tehnologija kako bi se što bolje zadovoljile potrebe građana i unaprijedila učinkovitost gradskih usluga;
 • pametna sela – transformacija ruralnih područja korištenjem digitalnih i komunikacijskih tehnologija.

Zelena tranzicija

 • izgradnja novih energetski učinkovitih zgrada: za predškolsko obrazovanje i skrb djece, osnovno, sekundarno i tercijarno obrazovanje te strukovno obrazovanje, stambena infrastruktura, zdravstvena infrastruktura, ostala socijalna infrastruktura koja doprinosi uključivanju u zajednicu;
 • obnova radi povećanja energetske učinkovitosti ili mjere energetske učinkovitosti za javne zgrade i javnu infrastrukturu;
 • mjere za prilagodbu klimatskim promjenama te sprečavanje i upravljanje rizicima povezanima s klimom: požari, poplave, klizišta, oluje, suše, ostalo (uključujući podizanje svijesti, sustave civilne zaštite i upravljanja katastrofama, infrastrukture i ekosustavne pristupe);
 • sprečavanje rizika i upravljanje ne klimatskim prirodnim rizicima (npr. potresima) i rizicima povezanim s ljudskim aktivnostima (npr. tehnološke nezgode) uključujući podizanje svijesti, sustave civilne zaštite i upravljanja katastrofama, infrastrukture i ekosustavne pristupe;
 • unaprjeđenje kakvoće zraka;
 • zaštita, obnova i održivo korištenje područja mreže Natura 2000;
 • zaštita prirode i biološke raznolikosti, očuvanje i obnova ekosustava i povezana zelena infrastruktura; - zaštita, razvoj i promicanje prirodne baštine izvan područja mreže Natura 2000;
 • zelena infrastruktura u urbanim područjima;
 • biciklistička infrastruktura;
 • sanacija industrijskih lokacija.

Prihvatljive kategorije troškova:

 • usluge izrade studije izvedivosti i/ili analize troškova i koristi;
 • usluge izrade (tehničkih) specifikacija, tehničkih i/ili tehnoloških rješenja;
 • usluge izrade projekata za računalne mreže, uključujući snimku stanja;
 • usluge izrade dijelova ili kompletne dokumentacije o nabavi neophodne za implementaciju i/ili fizičku realizaciju planiranog projekta;
 • usluge izrade idejnog rješenja i/ili idejnog projekta i/ili glavnog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta opremanja;
 • usluge izrade elaborata i ekvivalentnih dokumenata koji su potrebni za idejni projekt i/ili glavni projekt i/ili za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja;
 • usluge revidenta za kontrolu glavnog projekta i/ili izvedbenog projekta i/ili projekta uklanjanja građevine;
 • usluge izrade dokumenata za provođenje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.

Razdoblje provedbe projekta i razdoblje prihvatljivosti izdataka:

Datum 31.svibnja 2025. godine predstavlja krajnji mogući rok za dovršetak izrade projektno-tehničke dokumentacije tj. za ostvarenje svih krajnjih rezultata navedenih u proračunu projekta. U okviru ovoga Poziva, razdoblje prihvatljivosti izdataka može započeti najranije 01. ožujka 2020. godine i može trajati najduže do 30. lipnja 2025. godine. Razdoblje prihvatljivosti izdataka bit će jasno definirano u pojedinom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, koji se zaključuje s uspješnim prijaviteljem

Projektni prijedlozi podnose se Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije do 28. veljače 2022. godine. Pojedini prihvatljivi prijavitelj može podnijeti najviše dva projektna prijedloga po ovome Pozivu.

Cijeli tekst možete pogledati na sljedećem linku: „Priprema projektno-tehničke dokumentacije za projekte u području digitalne transformacije i zelene tranzicije“

PRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!