HR EN
Industrijska 5, 10 434 Sveta Nedelja
info@geniusconsulting.hr
+385 99 541 6985
HR EN

Sažetak novih natječaja za JL(PR)S temeljem Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. – 2026.

Sažetak novih natječaja za JL(PR)S temeljem Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (NPOO) 2021. – 2026.

1. Financijski instrumenti za subjekte javnog sektora

Cilj poziva

(1) Poticanje investicijskih aktivnosti javnog sektora, kao i tranzicija javnog sektora prema zelenim i digitalnim tehnologijama, a sve s ciljem jačanja otpornosti i efikasnosti javnog sektora ali i poboljšanja kvalitete života građana;

(2) poticanje ravnomjernog regionalnog razvoja Hrvatske, što će dovesti do rasta zaposlenosti, investicija i BDP-a u slabije razvijenim područjima, ali i ostalim područjima koji su na razini razvoja (mjereno BDP-om) ispod prosjeka EU.

Ciljna skupina

Mjera podržava projekte javnog sektora uključujući projekte jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Povoljnim kreditima potaknula bi se ulaganja: (i) u nužnu gospodarsku, komunalnu, prometnu i socijalnu infrastrukturu te (ii) ulaganja u nove tehnologije i sustave nužne za povećanje učinkovitosti subjekata javnog sektora, a sve s ciljem poboljšanja kvalitete javnih usluga i smanjenja troškova financiranja javnog sektora.

Mjera bi bila usmjerena na infrastrukturna ulaganja i ulaganja u unaprjeđenje poslovnih sustava javnih subjekata u vlasništvu RH i JLPRS-a, ili investicije samih JLPRS-a.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava

200.000.000 kn

Bespovratna sredstva

Mjerom su planirani iznosi subvencija do iznosa do 3% p.a. (u slučaju rasta kamatnih stopa HBOR predviđa i mogućnost podizanja postotka subvencija kamatnih stopa).

Očekivano razdoblje objave poziva

2Q/2022

2. Priprema strateških dokumenata za digitalnu transformaciju gospodarstva i umjetnu inteligenciju

Cilj poziva

Sveobuhvatni cilj ove mjere je pružiti potporu hrvatskim tvrtkama u njihovim naporima da im se tijekom i nakon pandemije omogući ulazak u digitalni ekosustav uvođenjem digitalnih alata, uz razvoj digitalnih poslovnih modela i digitalnih vještina kako bi se omogućilo prilagodba njihovih organizacijskih struktura.

Ciljna skupina

MSP-ovi i velika poduzeća, akademske i istraživačke institucije, državna tijela, lokalna samouprava i drugi korisnici.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Nabavit će se stručne usluge za dovršetak izrade Nacionalnog plana za digitalnu transformaciju hrvatskog gospodarstva i Nacionalnog plana za razvoj umjetne inteligencije RH. Planiran je dovršetak strateških dokumenata do kraja 1Q/2022. kako bi se ti dokumenti mogli usvojiti do kraja 3Q/2022. Uz definiranje mjera prema ovim strateškim dokumentima, do kraja 4Q/2022. trebalo bi pripremiti najmanje 8 poziva i programa potpore za provedbu tih mjera u okviru ESIF-a za razdoblje 2021-2027.

Opseg tehničke pomoći može obuhvaćati sljedeće:

 • edukaciju zaposlenika relevantnih javnih tijela o temi digitalne transformacije i umjetne inteligencije
 • pružanje usluga analitičke podrške
 • podrška u provedbi konzultacija između različitih dionika
 • reviziju sadržaja postojećih planova
 • izradu akcijskih planova za provedbu strateških dokumenata
 • razvoj okvira za praćenje i ocjenu za praćenje napretka i dogovorenih ključnih faza
 • podršku u pripremi programa potpore za digitalnu transformaciju i umjetnu inteligenciju

kampanje za podizanje svijesti strateškim prioritetima u području digitalne transformacije i umjetne inteligencije.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava

3.000.000 kn

Očekivano razdoblje objave poziva

4Q 2022

3. Dekarbonizacija energetskog sektora

Cilj poziva

Glavni cilj je unaprjeđenje elektroenergetskog sustava Hrvatske u skladu s energetskom strategijom, NECP-om i planovima razvoja obnovljivih izvora energije. To znači da sustav do 2025. mora biti spreman bez problema primiti novih 1.500 MW obnovljive energije. Da bi se to ostvarilo potrebno je ojačati pravac povezanosti sjever - jug te ojačati i digitalizirati postojeću infrastrukturu te osigurati kapacitete za skladištenje obnovljive energije. Uz povećanje proizvodnje obnovljive energije otvara se mogućnost za proizvodnju obnovljivog vodika koji će zajedno s uključivanjem naprednih biogoriva povećati udio obnovljive energije i ojačati dekarbonizaciju u sektoru prometa. Nužno je i početi razvijati vodikovu ekonomiju te graditi neophodnu infrastrukturu za korištenje vodika u prometu. U tom smislu cilj je izgraditi početnih 10 MW elektrolizatora te 6 punionica vodika u gradovima i na TEN-T pravcima čime bi se stvorila nužna infrastruktura za korištenje vodika u prometu. Dodatno se plaira jačanje kapaciteta elektrolizatora te će se u skladu s tim raspisati i poziv za izgradnju dodatnih 20 MW elektrolizatora. Prilike se nalaze i u sektoru toplinske energije gdje je trenutačno veliki broj kotlovnica koje mogu prijeći na OIE.

Ciljna skupina

Privatni investitori, poduzeća (posebno energetske tvrtke), JLP(R)S, poljoprivrednici i opća populacija.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Mjera se bazira na snažnom investicijskom ciklusu (javna sredstva, privatni sektor i energetske tvrtke) i u nju će biti uključeni tijela državne uprave (TDU), JLP(R)S te privatni investitori i energetske tvrtke.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava

Za investicije se predviđaju ulaganja od 7.533.831.038 kn. Od toga je planirano 4.959.701.688 kn bespovratnih sredstava u sklopu NPOO, a 2.574.129.350 kn će se osigurati iz drugih sredstava.

Očekivano razdoblje objave poziva

Od 2022. g.

4. Program smanjenja odlaganja otpada

Cilj poziva

Učinkovitije odvojeno prikupljanje komunalnog otpada s ciljem smanjenja nastanka otpada koje je potrebno konačno zbrinuti na odlagalištu.

Ciljna skupina

JLS-ovi, komunalne tvrtke

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Program smanjenja odlaganja obuhvaća mjere i infrastrukturu potrebnu za smanjenje odlaganja otpada na odlagališta što uključuje uspostavu centara za ponovnu uporabu, izgradnju postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, izgradnju postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada, izgradnju i opremanje reciklažnih dvorišta i reciklažnih dvorišta za građevinski otpad, nabavu opreme za odvojeno prikupljanje korisnih frakcija komunalnog otpada.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava

1.100.000.000 kn

Očekivano razdoblje objave poziva

Od 2022. g

5. Program sufinanciranja kupnje novih vozila na alternativna goriva i razvoja infrastrukture alternativnih goriva u cestovnom prometu

Cilj poziva

Povećati energetsku učinkovitost cestovnog prijevoza smanjenjem ovisnosti o fosilnim gorivima. Fokus aktivnosti bit će na povećanju broja vozila na alternativna goriva (električna energija ili vodik) registriranih u Hrvatskoj te izgradnji mreže punionica za vozila na alternativni pogon.

Ciljna skupina

Pravne i fizičke osobe za komponentu (1) te JLP(R)S, TDU, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, trgovačka društva, fizičke osobe i neprofitne organizacije za komponentu (2).

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Mjera se sastoji od dvije komponente: (1) sufinanciranja kupnje novih vozila na alternativni pogon i (2) razvoja infrastrukture za alternativna goriva.

U okviru prve komponente MMPI će izraditi program državnih potpora i provesti postupak dodjele sredstava za sufinanciranje kupnje novih vozila na električni ili vodikov pogon, i to sljedećih kategorija: L1, M1, M2, M3, N1, N2 i N3. U okviru postupka će se sufinancirati kupnja vozila sa sljedećim tipovima pogonske tehnologije: električni pogon ili pogon na vodik.

U okviru druge komponente MMPI će provesti postupak dodjele sredstava za izgradnju punionica za vozila na alternativni pogon (električna energija) koje će biti smještene na različitim lokacijama u Hrvatskoj (urbani i ruralni dijelovi, ceste i autoceste te ostale lokacije) - struktura punionica s obzirom na vrstu pogonskog goriva bit će naknadno definirana.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava

277.695.360 kn (od čega za komponentu (1) 160.000.000 kn, a za komponentu (2) 117.695.360 kn)

Očekivano razdoblje objave poziva

Od 2022. g.

6. Izgradnja i opremanje logističko distributivnih centara za voće i povrće

Cilj poziva

Ulaganjima u izgradnju i opremanje logističko-distgributivne infrastukture za voće i povrće će se osigurati logistički preduvjeti za jaču tržišnu konkurentnost sektora. Distributivni centar će imat minimalni kapacitet od 3.000 tona skladišnog prostore i pripadajućeg logističkog prostora do maksimalno 12.000 tona skladišnog prostore i pripadajućeg logističkog prostora. Planirana je realizacija najmanje 3 do 5 projekata (ovisno o veličinama kapaciteta), a sukladno spomenutim financijskim limitima moguće je izgraditi 29.000 do 40.000 tona skladišnog kapaciteta.

Izgrađeni distributivni centri će koristiti obnovljive izvore energije i doprijijet će smanjenju gubitaka i otpada hrane.

Ciljna skupina

Proizvođači organizirani u proizvođačke organizacije, JLP(R)S, ostali poduzetnici

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Planirana komponenta Izgradnja i opremanje logističko distributivne infrastrukture za voće i povrće obuhvaća sljedeće grupe aktivnosti: (1) Provedbu javnog poziva za prikupljanje i iskaz interesa potencijalnih korisnika projekata izgradnje objekata logističko distributivnih centara za voće i povrće. Provodi se kao prvi korak u 4Q/2021. s ciljem prezentiranja mogućnosti ove mjere i konkretnim zahtjevima za projekte (kapaciteti, tehnološka opremljenost, korištenje obnovljivih izvor energije) te konkretnom prikupljanju i provjeri interesa potencijalnih korisnika za projektima izgradnje logističko distributivne infrastrukture u modelu s proizvođački organizacijama u fokusu. (2) Provedbu javnog poziva za dodjelu sredstava za izgradnju i opremanje logističko distributivnih centara za voće i povrće. Javni poziv raspisat će se 1Q/2022., a slijedit će ga raspisi novih javnih poziva određenom dinamikom sukladno iskazanom interesu. Potencijalni korisnici u javljanju na javni poziv za prikupljanje projekta moraju imati izrađenu projektnu dokumentaciju za LDC za voće i povrće koja udovoljava traženim tehnološkim zahtjevima.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava

610.000.000 kn NPOO, 122.000.000 kn sufinanciranje od strane korisnika

Očekivano razdoblje objave poziva

Od 2022. g.

7. Regionalna diverzifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti

Cilj poziva

 • Oporavak i otpornost turističkog sektora kroz provedbu već pripremljenih javnih ulaganja u povećanje atraktivnosti slabije razvijenih turističkih destinacija čime će se doprinijeti i smanjenju prekomjernog turizma u najrazvijenijim turističkim područjima te podizanja kvalitete destinacije i omogućavanja produžetka sezona, kao i 'raspršivanja' prevelike koncentracije turista,
 • poticanje održivih oblika turizma,

razvoj i/ili prilagodba javne turističke infrastrukture u skladu sa EU standardima zaštite okoliša koja doprinosi i zelenoj tranziciji turističkih proizvoda.

Ciljna skupina

JLP(R)S, trgovačka društva u državnom vlasništvu ili JLP(R)S, pravne osobe u konzorciju JPP, korisnici koncesija, turističke zajednice i druge pravne osobe javnog vlasništva koje upravljaju turističkom infrastrukturom ili sportsko-rekreacijskim centrima u zonama aktivnog turizma ako imaju pravo građenja, udruge i druge pravne osobe koje nisu poduzeća povezane sa sektorom turizma i sporta.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Ulaganja u okviru ovih poziva će se u prvom redu odnositi na:

 • povećanje energetske učinkovitosti turističke infrastrukture,
 • povećanje udjela obnovljivih izvora energije u postojećim objektima javne turističke infrastrukture na teritoriju cijele Hrvatske, uključujući i turistički najrazvijenije destinacije,
 • promociju i stvaranja novih poslovnih planova na principu kružne ekonomije te u skladu s principima kružne ekonomije, čime će doprinijeti ostvarenju CSR 2019/3a (usmjeriti investicijsku politiku na energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije, vodeći računa o regionalnim razlikama).

Ulaganja se odnose na projekte javne turističke infrastrukture kao što su posjetiteljski centri, interpretacijski centri prirodne i kulturne baštine, kupališta i terme, kongresni centri, uključujući i smještajne kapacitete i popratne sadržaje, tematske staze (ciklo, pješačke i planinarske staze, vinske rute i sl.) sportsko-rekreacijske centre i zone aktivnog turizma te ostala javna turistička infrastruktura definirana podzakonskim aktima MINTS-a.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava

930.000.000 kn

Očekivano razdoblje objave poziva

Od 2022. g.

Informacije navedene u ovom sažetku podložne su promjenama te će se točni i precizni uvjeti kao i svi ostali detalji novih javnih poziva znati po objavi istih.