HR EN
Industrijska 5, 10 434 Sveta Nedelja
info@geniusconsulting.hr
+385 99 541 6985
HR EN

U najavi EU natječaj za podmjeru 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Natječaj za provedbu Podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ - provedba tipa operacije 6.3.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Svrha natječaja: je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području.

Iznos potpore: visina potpore po korisniku iznosi 15.000 eura, intezitet potpore po korisniku je 100%, isplata potpore u dvije rate i to:

 • RATA: sklapanjem Ugovora o financiranju korisnik automatski zahtijeva isplatu prve rate u iznosu od 50% od ukupno odobrene javne potpore te za isto ne podnosi zahtjev za isplatu putem AGRONET-a.
 • RATA: Zahtjev za isplatu druge/konačne rate u iznosu od 50% od ukupno odobrene javne potpore korisnik je dužan podnijeti nakon provedenih (izvršenih) aktivnosti prikazanih u poslovnom planu, u roku od 24 mjeseca od sklapanja ugovora o financiranju.

Prihvaljivi korisnici

 • Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika organizacijskog oblika:
  a) samoopskrbno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
  b) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
  c) obrt kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost upisana u obrtnom registru
  d) trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
  e) zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Uvjeti prijave:

 • Korisnik pri podnošenju zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 EUR do 7.999 EUR i biti u rangu mikro ili malog poduzeća
 • Korisnik mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.
 • Korisnik ne smije biti poduzetnik u teškoćama.
 • Uvjete prihvatljivosti korisnika, korisnik dokazuje u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, dokumentacijom koja će biti propisana natječajem
 • Prihvatljive su sve aktivnosti vezane uz obavljanje primarne poljoprivredne proizvodnje iz Priloga I. Ugovoru
 • Najmanje jedna aktivnost iz poslovnog plana odnosi na ulaganja u obnovljive izvore energije (sunce, biomasa), pri čemu se proizvedena energija mora koristiti u svrhu primarne poljoprivredne proizvodnje iz Priloga I. Ugovoru
 • · VAŽNO: Potpora za tip operacije 6.3.1 može se dodijeliti istom korisniku i/ili njegovom povezanom i/ili partnerskom poduzeću samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014. – 2020., uključujući prijelazno razdoblje

Prihvatljive aktivnosti:

 • Kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 • Kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrenog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda
 • Kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 • Kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 • Podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 • Uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • Građenje i/ili opremanje objekata ta prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda

Obveze korisnika nakon dobivanja bespovratnih sredstava

 • Korisnik u poslovnom planu mora definirati početno stanje gospodarstva, pojedinosti djelovanja (opis aktivnosti) kojima će ostvariti cilj povećanja proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata za najmanje:
  *4.000 EUR-a u sektoru stočarstva uključujući peradarstvo
  * 2.000 EUR-a u sektoru voća i/ili povrća i ostalih sektora u odnosu na veličinu SO iz dostavljene potvrde u zahtjevu za potporu
 • Provedba poslovnog plana ne smije započeti prije podnošenja zahtjeva za potporu
 • Korisnik mora započeti s provedbom poslovnog plana u roku od devet (9) mjeseci od datuma sklapanja Ugovora o financiranju.
 • Korisnik je obvezan svakih 6 mj od sklapanja Ugovora o financiranju izvještavati Agenciju o trenutno provedenim i planiram aktivnostima
 • Provedba poslovnog plana i ostvarenje ciljeva prikazanih u poslovnom planu moraju biti realizirani u razdoblju od najviše 24 mjeseca od sklapanja Ugovora o financiranju
 • Životinje na poljoprivrednom gospodarstvu koje su predmet ulaganja prema poslovnom planu moraju biti registrirane u JRDŽ sukladno propisima o označavanju i registraciji domaćih životinja najkasnije prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu
 • Poljoprivredno zemljište koje je predmet aktivnosti prema poslovnom planu mora biti evidentirano u ARKOD sustavu sukladno propisu o evidenciji poljoprivrednog zemljišta najkasnije prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu
 • Obveza čuvanja dokumentacije koja se odnosi na dodjelu sredstava iz EPFRR programa tri (3) godina od datuma konačne isplate potpore
 • Obveza korisnika da informira javnost o potpori sukladno EU zakonodavstvu
 • Obveza korisnika da u svakom trenutku osigura nesmetan pristup i kontrolu na terenu koja se odnosi na potporu te obveza davanja na uvid cjelokupne dokumentacije vezane za sufinancirane troškove
 • Obveza korisnika da u bilo kojem trenutku osigura posjet ulaganju od strane predstavnika Agencije za plaćanja
 • Obveza korisnika da osigura da svi podaci i informacije dostavljeni Agenciji za plaćanja budu točni
 • Obveza korisnika da dostavi Agenciji za plaćanja sve potrebne podatke koje Agencija za plaćanja zatraži
 • · Ako se utvrdi da korisnik nije ispunio propisane obveze, na ukupno isplaćeni iznos potpore primijenit će se financijska korekcija ili će se tražiti povrat dijela isplaćene potpore ili cjelokupna isplaćena potpora