HR EN
Industrijska 5, 10 434 Sveta Nedelja
info@geniusconsulting.hr
+385 98 817 475
HR EN

Investicijski zajmovi iz NPOO do 100.000 eura

Zajam do 100.000 eura uz kamatnu stopu 0,8%.

U okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ uveden je Mehanizam za oporavak i otpornost (eng. Recovery and Resilience Facility – RRF). Hrvatska je svojim Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (u daljnjem tekstu: NPOO), u okviru mjere C1.1.1. R4-I2 Financijski instrumenti za mikro, mala i srednja poduzeća, predvidjela da će HAMAG-BICRO provoditi Financijski instrument Investicijski zajmovi namijenjen subjektima malog gospodarstva kojima će se izravno odobravati zajmovi za projekte zelene i digitalne tranzicije MSP-a te projekte usmjerene na jačanje konkurentnosti i otpornosti, u skladu s Tehničkim smjernicama o primjeni načela ne nanošenja bitne štete („do no significant harm“) u okviru Uredbe o Mehanizmu za oporavak i otpornost (2021/C58/01) koje se provode u skladu s Tehničkim smjernicama o provjeri održivosti u okviru fonda InvestEU (2021/C280/01) te s relevantnim EU i nacionalnim zakonodavstvom.

Svaka investicija odnosno projekt u okviru Financijskog instrumenata, mora biti u skladu s načelom "Ne činjenja znatne štete" (Do No Signficant Harm Principle - DNSH) u sklopu svih šest okolišnih ciljeva definiranih EU taksonomijom:

• Ublažavanje klimatskih promjena;

• Prilagodba klimatskim promjenama;

• Održivo korištenje i zaštita vodnih i morskih resursa;

• Prelazak na kružno gospodarstvo;

• Sprečavanje i kontrola onečišćenja;

• Zaštita i obnova bioraznolikosti i ekosustava;

Projekti zelene tranzicije ili ekološki prihvatljivih proizvodnih procesa i poboljšanje učinkovitosti resursa MSP-a podrazumijevaju npr. ulaganja u zelene tehnologije, kružno gospodarstvo, obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost i dr.

Projekti digitalizacije poslovanja MSP-a obuhvaćaju uvođenje digitalnih tehnologija u svim područjima poslovanja i njihova potpuna integracija te edukacija zaposlenika i korisnika, a podrazumijeva ulaganja u

npr.:

- digitalizaciju procesa proizvodnje, nabave, prodaje i ostalih poslovnih procesa

- digitalizaciju procesa pružanja usluga,

- ulaganje u Industriju 4.0

Projekti usmjereni na jačanje konkurentnosti i otpornosti su projekti u kojima se sredstva odobrenog kredita koriste za ulaganja u nove tehnologije, vozila i opremu za:

- izgradnju, proširenje, adaptaciju ili uređenje objekata namijenjenih za obavljanje poslovne

djelatnosti

- druge namjene potrebne za povećanje obujma poslovanja, produktivnosti, zapošljavanja i

internacionalizaciju poslovanja.

Prihvatljive namjene zajma su:

• ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja ili
modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta, uvođenja novih
proizvoda ili usluga (od faze komercijalizacije), digitalizacije poslovanja, ulaganja u ekološki
prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa i sl.
• obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa zajma
• podmirenje obveza nastalih najkasnije 12 mjeseci prije zaprimanja zahtjeva za zajam u HAMAGBICRO

Ovaj Financijski instrument namijenjen je subjektima koji:

- imaju status "subjekta malog gospodarstva" kako su definirani u članku 1. Priloga Preporuci
Europske komisije 2003/361/EZ
- registrirani su za djelatnost za koju se traži zajam
- imaju registrirano mjesto poslovanja i obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj
- imaju minimalno jednog zaposlenog na puno radno vrijeme
- nemaju žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci
- uredno podmiruju postojeća zaduženja
- nemaju nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza
sukladno važećim propisimaPRETPLATITE SE NA NAŠ NEWSLETTER!